Algemene verkoopvoorwaarden

Toepasselijkheid van de algemene verkoopvoorwaarden

De onderhavige algemene verkoopvoorwaarden zijn enerzijds bedoeld om de consument in te lichten over de voorwaarden en modaliteiten die de verkoper op de verkoop en levering van bestelde producten toepast en anderzijds om de rechten en verplichtingen van de partijen in het kader van de verkoop van producten door de verkoper aan de consument te definiëren. Deze voorwaarden en modaliteiten zijn, zonder beperkingen en zonder voorbehoud, van toepassing op elke door de vennootschap MQ sprl gerealiseerde verkoop van op de website www.mqsprl.com aangeboden producten.

Bijgevolg stemt eenieder die producten bestelt die op de website www.mqsprl.com worden aangeboden, volledig in met de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, waarvan de koper voorafgaand aan de bestelling verklaartt te hebben kennis genomen.

Elke door de koper geformuleerde voorwaarde die niet conform is aan deze algemene verkoopvoorwaarden wordt afgewezen, tenzij de vennootschap MQ sprl deze voorwaarde uitdrukkelijk, schriftelijk heeft geaccepteerd.

De producten worden op Internet zonder geografische beperking aangeboden. De koper verklaart voorafgaand aan zijn bestelling over de volledige rechtsbevoegdheid te beschikken om verbintenissen aan te gaan krachtens onderhavige algemene verkoopvoorwaarden. De vennootschap MQ sprl behoudt zich het recht voor te allen tijden, zonder voorafgaande kennisgeving en onder voorbehoud deze op haar website www.mqsprl.com te publiceren, de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden te wijzigen

Wettelijke informatie

MQ sprl : www.mqsprl.com MQ sprl is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een maatschappelijk kapitaal van 18.600 €.

Mq Sprl
Zoning Industriel "La Fagne",
rue Ernest Matagne 38 C BE - 5330 Assesse

Handelsregister te Namen : n°76800
BTW : BE0471.550.256
Uw contactpersoon : Michel Quevrain
Onze openingstijden : Maandag - Dinsdag - Woensdag - Donderdag : van 8:30 tot 12:00 en van 13:00 tot 17:00 ; Vrijdag tot 16:00.

Onze contactgegevens:

Telefoon : +32 4 79 50 02 96
Fax : +32 83 66 01 09
E-mail : info@mqsprl.com

Toegang tot de site en de klantendienst

De koper zorgt zelf voor de IT- en telecommunicatiemiddelen om toegang te verkrijgen tot de klantendienst op de website mq sprl. De koper neemt de communicatiekosten voor de toegang tot Internet tijdens het gebruik van de website mq sprl voor zijn rekening.

Klantendienst

Voor informatie of vragen is onze Klantendienst elke werkdag telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:30 op +32 4 79 50 02 96 en per e-mail 24 uur per dag op het volgende adres: www.mqsprl.com

Bestelling

Bestellingen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst

Per telefoon: +32 479 500 296 van 8:30 tot 12:00 en van 13:30 tot 17:30

Per fax : +32 83 66 01 09
Op onze website : www.mqsprl.com
Per post : MQ sprl - Zoning Industriel "La Fagne",
rue Ernest Matagne 38 C BE - 5330 Assesse

De contractuele informatie wordt in het Frans gepresenteerd en in een uiterlijk op het moment van levering verschafte bevestiging herhaald. MQ sprl behoudt zich het recht voor elke bestelling van een klant te annuleren of te weigeren in het geval dat er een geschil over de betaling van een eerdere bestelling bestaat en/of voor een ander commercieel motief, waarover MQ sprl zich niet hoeft te verantwoorden.

Wanneer op de website een bestelling wordt geplaatst, zal de verkoop per elektronische post door MQ sprl worden bevestigd (de betalingswijze wordt beveiligd door Ogone).

Uw bestelling wordt definitief op het moment dat de elektronische betaling voor het volledige orderbedrag bevestigd is door de partner van MQ sprl, de bank J. van Breda & C.

En rekeninggegevens. : Banque J. Van Breda & C°
146, avenue du Luxembourg – BE-5100 Namur

IBAN : BE29 6451 5503 8064
BIC / SWIFT : JVBABE22

Wij adviseren de koper om deze gegevens te noteren of in de computer op te slaan.

Productkeuze

De koper heeft kennis genomen van de door MQ sprl gecommercialiseerde producten en hun kenmerken en heeft, geheel uit eigen verantwoordelijkheid en op basis van zijn behoeftes die hij voorafgaand aan zijn bestelling heeft bepaald, de producten op de bestelbon geselecteerd.

Bovendien kent alleen de koper de door hem gebruikte apparatuur, software, configuraties en overige, en kan alleen hij beoordelen of de bestelde producten compatibel zijn met de door hem gebruikte apparatuur.

MQ sprl stelt ter beschikking van haar klanten:

 • Een telefonische assistentie.
 • Een klantendienst per e-mail.


Het is aan de koper om te beslissen dat hij zich door een adviseur laat bijstaan, indien hij van mening is dat hij zelf niet over voldoende bekwaamheid beschikt.

Productconformiteit

Indien bij levering een product niet overeenstemt met de bestelling, moet de koper per aangetekende brief met ontvangstbevestiging een bezwaarschrift indienen binnen een termijn van maximaal 7 dagen met ingang van de ondertekening van de afleverbrief.

MQ sprl verbindt zich ertoe het niet-conforme product te vervangen, of terug te betalen indien het bestelde product niet beschikbaar is. In dit geval moet het product in perfecte staat verkeren en na schriftelijk akkoord van MQ sprl worden geretourneerd. MQ sprl heeft het recht een retour waarvoor zij geen schriftelijke goedkeuring heeft verschaft te weigeren.

De verzend- en retourkosten worden niet terugbetaald.

Beschikbaarheid van de producten

In overeenstemming met artikel L111-1 van de Consumentenwet, kan de koper voorafgaand aan zijn bestelling, op de website MQsprl.com kennisnemen van de belangrijkste kenmerken van de producten die hij wenst te bestellen.

De koper selecteert één of meerdere producten die op de website MQsprl.com worden aangeboden.

De aanbiedingen op de website MQsprl.com zijn geldig zolang de voorraad strekt. Voor producten die niet in voorraad zijn bij de onderneming, zijn de aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt van de toeleveranciers en binnen de beperkingen van de toelevertermijn.
MQ sprl behoudt zich het recht voor het productassortiment te wijzigen wanneer zijn toeleveranciers hem hiertoe zouden nopen.

Indien een toeleverancier zijn producten of zijn presentaties wijzigt, kan de verkoper niet aansprakelijk worden gesteld voor hun grafische voorstelling, noch is de grafische voorstelling van invloed op de geldigheid van de verkoop.

De foto's, de grafische vormgeving en de productbeschrijvingen ter ondersteuning van de verkoop zijn puur informatief en leiden in geen geval tot aansprakelijkheid van de verkoper. Indien het bestelde product niet beschikbaar is, stelt MQ sprl de koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel L121.20.3 van de Consumentenwet, kan MQ sprl een product van gelijkwaardige kwaliteit of prijs leveren.

Wanneer MQ sprl geen gebruikmaakt van deze mogelijkheid, wordt de koper onmiddellijk en maximaal 30 dagen na betaling terugbetaald.

Prijzen

De prijzen op de website MQsprl.com zijn uitgedrukt in euro's, inclusief alle belastingen maar exclusief de bijdrage voor administratie-, verzend- en verpakkingkosten, milieubelastingen en/of eventuele brandstoftoelage(n).

Voor een bestelling met een bestemming buiten België, is de koper de importeur van de bestelde producten.

Voor alle producten die buiten de Europese Gemeenschap, de overzeese departementen en overzeese gebieden (DOM TOM) verkocht worden, wordt de factuurprijs automatisch exclusief belastingen weergegeven (welke (21%) slechts terugbetaald worden nadat ons de douanedocumenten (die naar behoren moeten zijn afgestempeld) en de bank- en rekeninggegevens van de klant die tevens importeur is, zijn overlegd.

Douanerechten of andere lokale belastingen, importrechten of landgebonden belastingen kunnen worden geheven. Deze rechten of bedragen vallen nooit onder de verantwoordelijkheid van MQ sprl. De koper neemt deze belastingen voor zijn rekening en is volledig verantwoordelijk voor de aangifte en de betaling. De koper moet voorafgaand aan zijn bestelling hierover informatie vragen aan de plaatselijke autoriteiten om te beantwoorden aan de wetgeving in voornoemde landen.

Bestellingen worden, ongeacht hun oorsprong, in euro's betaald, tenzij anders overeengekomen via een schriftelijke goedkeuring van MQ sprl.

MQ sprl behoudt zich het recht voor haar prijzen op ieder moment te wijzigen. Niettemin komen koper en MQ sprl overeen dat elke bestelling gefactureerd wordt tegen het tarief dat geldt op het moment waarop de bestelling geregistreerd wordt, onder voorwaarde van beschikbaarheid.

Validatie

De koper verklaart kennis te hebben genomen van de algemene verkoopvoorwaarden en deze zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. De validatie van zijn bestelling houdt dus een volledige, onvoorwaardelijke acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden in.

Vanaf het moment waarop de koper zijn bestelling registreert, door te klikken op het pictogram «Validatie van uw bestelling », wordt hij verondersteld onvoorwaardelijk ingestemd te hebben met onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, met de prijzen, volumes en de tijdens de verkoop en de bestelling voorgestelde aantallen.

Tenzij anders aangetoond kan worden, zijn de door MQ sprl geregistreerde gegevens het bewijs van alle transacties die tot stand gekomen zijn tussen MQ sprl en de koper.

Betaling

Onze facturen moeten aan de verkoper worden betaald, voor het netto contante bedrag, zonder korting, tenzij dit op het moment van de bestelling anders is aangegeven. Onze wissels of kwitanties zijn geen schuldvernieuwing of uitzondering op deze clausule. De betaling van de totale prijs is onmiddellijk op de besteldatum opeisbaar. De bestellingen worden in euro's uitgevoerd.

Voor de betaling van een bestelling beschikt de koper over verschillende, hieronder in detail beschreven betalingsmiddelen:

 • Visa, Mastercard, Maestro
 • Cash betaling
 • Overschrijf


Koper en MQ sprl zijn overeengekomen dat een bestelling definitief is wanneer de bedragen van de bestelling feitelijk overstemmen met de voorwaarden van MQ sprl, en dat deze bestelling dus pas kan worden uitgevoerd:

 • Nadat MQ sprl de bevestiging van de betaling per creditcard heeft ontvangen
 • Nadat het hoofdkantoor van MQ sprl de postwissel of de bancheque heeft ontvangen
 • Zodra de overschrijving feitelijk op de rekening van MQ sprl is bijgeschreven.


De koper verzekert MQ sprl bevoegd te zijn de betalingswijze te gebruiken die hij bij de registratie van zijn bestelbon heeft opgegeven. MQ sprl behoudt zich het recht voor een bestelling of levering op te schorten of te annuleren, van om het even welke bestelling en onafhankelijk van de uitvoeringsfase ervan,indien bedragen verschuldigd door de koper niet betaald zijn of in geval van een betalingsincident.

Over elke op de vervaldatum onbetaalde factuur, die nooit later kan plaatsvinden dan 30 dagen na datum van uitgifte van de factuur (art. 26 van de wet 05/01/2006 handelsrecht), is van rechtswege en zonder aanmaning of ingebrekestelling een rente van 12% verschuldigd, verhoogd met een vaste schadevergoeding van 10% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00 en een maximum van € 1.500,00.

Een boete van een bedrag gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met vijf punten wordt van rechtswege toegepast over bedragen die na een termijn van 10 dagen na de factuur onbetaald zijn gebleven, of vanaf de datum waarop bekend wordt dat de betaling per bank of via een ander betaalmiddel is geweigerd. De levering van elke nieuwe bestelling kan, niettegenstaande onderhavige bepalingen, worden opgeschort zolang de voorgaande bestelling nog niet betaald is.

MQ sprl behoudt zich het recht voor een fotokopie van de Nationale identiteitskaart of het paspoort te vragen bij betaling per bankkaart of cheque.

Om fraude op Internet tegen te gaan, kan informatie over bestellingen ter controle aan een derde worden verstrekt.

Beveiliging

De website van onze bankpartners, de bank J. van Breda & C° en Visa, gebruikt via haar door Ogone beveiligde systeem, een coderingsproces voor alle informatie, om alle gevoelige informatie die via betalingen op Internet circuleren zo efficiënt mogelijk te beveiligen.

Eigendomsvoorbehoud

De producten/goederen blijven het volledige en exclusieve eigendom van MQ sprl totdat de gehele prijs is betaald, dat wil zeggen de hoofdsom, inclusief kosten en belastingen en andere vorderingen die de koper als gevolg van de verkoopovereenkomst verschuldigd is; wanneer op de vervaldatum geen betaling heeft plaatsgevonden, heeft de verkoper het recht de goederen terug te nemen. Dit eigendomsvoorbehoud is onverminderd de risico-overdracht die voor rekening is van de koper vanaf de datum waarop de bestelde producten de onderneming MQ sprl verlaten hebben overeenkomstig de bepalingen in artikel «Levering en Ontvangst».

Levering en ontvangst

MQ bvba zal niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de aflevering, altijd bedoeld voor informatieve doeleinden en mag nog steeds aan verandering onderhevig zijn (als gevolg van, onder andere seizoensgebonden weer en / of bijzondere (vulkaan, ...), stakingen (van welke aard dan ook), niet tijdigheid van de onderaannemers en / of de vervoerder, vertraagde leveringen, ...

Gelet op het feit dat de vennootschap MQ sprl momenteel alleen bestellingen per kredietkaart kan uitvoeren in de Benelux en in Europees Frankrijk, vanwege te grote verschillen in leverkosten in overzeese departementen en gebiedsdelen(DOM-TOM) en andere landen in de wereld, wordt alleen overschrijving als betalingsmiddel erkend, nadat de klant akkoord is gegaan met de transportkosten. Voor meer informatie wordt u verzocht met onze klantendienst contact op te nemen.

Tenzij anders is aangegeven, wordt geleverd op het adres dat door de verkoper bij bestelling werd opgegeven. Wij verzoeken u ons elke adreswijziging door te geven. Bij verzuim wordt u verondersteld te verblijven op het laatste bij ons bekende adres. Voor een meer betrouwbare levering adviseren wij de koper een zakelijk adres op te geven of ons de garantie te geven dat een persoon op de veronderstelde levertijden aanwezig is. Eventuele vertragingen geven niet het recht aan de koper schadevergoeding te eisen.

Risico's zijn vanaf de datum waarop de bestelde producten de onderneming MQ sprl hebben verlaten voor zijn rekening, ook bij een transport franco bestemming. De levertermijnen zijn informatief, tenzij, bij wijze van uitzondering, MQ sprl schriftelijk toegezegd heeft op een vastgestelde datum te zullen leveren.

Wanneer de koper besluit per bankcheque te betalen, wordt de bestelling pas na ontvangst van de cheque uitgevoerd en gaan de termijnen en de daaraan gekoppelde incasseringskosten in op het moment van de incasso van deze cheque. Wanneer slechts een gedeelte van de artikelen beschikbaar is, kan MQ sprl besluiten de bestellingen op te splitsen en eerst de beschikbare artikelen te versturen en vervolgens de resterende artikelen van de bestelling zodra die beschikbaar zijn.

MQ sprl levert haar klanten via de post. Calberson of elke andere transporteur van haar keuze. Wanneer de koper op een andere manier geleverd wil worden, moet hij dit bij de bestelling opgeven en eventuele extra kosten voor zijn rekening nemen.

De artikelen of omvangrijke leveringen kunnen slechts door de transporteur uitgevoerd worden, na vooraf met de klant een afspraak te hebben gemaakt.
De leveringen per post of door Calberson hebben gemeen dat de koper aan huis wordt geleverd door de lasthebber van de dienstverlener. Bij afwezigheid ontvangt de koper of de geadresseerde van de bestelling een “kennisgeving van passage”, zodat hij zijn bestelling op het postkantoor binnen een termijn van 15 dagen kan afhalen, of aan kan geven een afspraak te willen maken (die de klant op zijn kosten moet maken) of opnieuw geleverd te willen worden. Met uitzondering van deze formaliteiten zijn alle aanvullende diensten (3e passage, …) volledig voor rekening van de koper/geadresseerde.
De koper moet in aanwezigheid van de postbeambte of de bezorger de verpakking van de goederen en de inhoud bij aflevering controleren.

Wanneer hij door de post geleverd wordt en de klant het geringste vermoeden heeft over de inhoud van het pakket/de pakketten, moet hij:

 • De Colissimo- en Taxipostprocedure toepassen en in het bijzonder iedere veroorzaakte schade, zijn claims en voorbehoud signaleren en de goederen weigeren door onmiddellijk een proces-verbaal van het gebrek te overhandigen aan de postbeambte.
 • Dit incident (binnen 24 uur) per e-mail melden aan de vennootschap MQ sprl (kopie ontvangstbewijs, foto's,..).

Bij verzending per transporteur

De koper moet de staat van de verpakking, het aantal geleverde pakketten en hun labels te controleren.

Bij de geringste twijfel of het geringste gebrek van om het even welke aard, moet de koper het/de pakket(ten) weigeren en deze incidenten melden bij MQ sprl. Voor de geldigheid (ten aanzien van de transporteurs en eventuele verzekeringsmaatschappijen), moet elke claim verplicht binnen 24 uur worden ingediend: met in de eerste instantie de vermelding op de vrachtbrief (een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de schade en een handtekening + naam van de ontvanger)en vervolgens per e-mail, aan ons te richten, met kopie van de vrachtbrief, foto's die de situatie verduidelijken (onder voorbehoud dat de transporteur en/of de verzekeringsmaatschappij die hem vertegenwoordigt het dossier goedkeurt).

De levering van uw pakket

Wij besteden een bijzondere zorg aan de levering van uw pakketten.

De bestelde producten worden geleverd door onze transporteur op het adres dat u ons hebt opgegeven. Levering houdt in het transport van uw bestelling vanaf ons depot tot uw woonplaats. Wij attenderen u op het feit dat de levering niet per se op afspraak plaatsvindt. Wij werken met verschillende transporteurs, afhankelijk van de regio, en de meesten maken met u een afspraak op de dag voorafgaand aan de geplande leverdatum. Wanneer u bij de levering niet thuis bent, vindt u in uw brievenbus een kennisgeving van passage met de contactgegevens van de transporteur zodat u contact met hem kunt opnemen voor een nieuwe afspraak.

U moet ONHERROEPELIJK enkele regels naleven tijdens de ontvangst van de goederen.

U wordt verzocht de volgende elementen te controleren:
1. het adreslabel : sticker moet altijd uw juiste contactgegevens en de omschrijving van de inhoud van het pakket vermelden: na acceptatie en ontvangst van het pakket draagt u hier de volledige aansprakelijkheid voor.

2. de staat waarin de goederen verkeren, in aanwezigheid van de transporteur :

 • Wij verzoeken u elk gebrek op het ontvangstbewijs te signaleren en het op het transportreçu te vermelden.
 • U dient uw voorbehoud duidelijk en gedetailleerd op te geven, met vermelding van de staat van de verpakking en de goederen, de artikelreferentie en het onderwerp van uw voorbehoud.
 • Een algemene verklaring als "onder voorbehoud van het uitpakken" heeft geen juridische waarde (art. CMR-verdrag nr.30) – in geval van schade moet u zo snel mogelijk foto's nemen (verpakking, etc.…) en deze (info@mqsprl.com) samen met een kopie van het ontvangstbewijs EN uw voorbehoud aan ons opsturen.Elke claim die niet op het ontvangstbewijs van de transporteur is vermeld, kan onder geen enkele voorwaarde in behandeling worden genomen.

Termijnen

De gemiddelde levertermijn vanaf het depot van MQ sprl bedraagt 72 uur, voor grote pakketten en speciale bestellingen en leveringen moet u contact met ons opnemen.

Deze termijn is uitsluitend ter indicatie aangegeven.

Ongeacht de omstandigheden en in overeenstemming met de bepalingen van Artikel 121.20.3 van de Consumentenwet, worden bestelde producten geleverd in maximaal dertig dagen na de dag waarop de koper zijn bestelling heeft geregistreerd, onder voorbehoud van volledige betaling van de prijs.

Wanneer niet binnen deze termijn geleverd is, heeft de koper de mogelijkheid zijn bestelling te annuleren. Het door de koper betaalde bedrag zal hem onmiddellijk worden terugbetaald, met uitsluiting van elke andere vorm van schadevergoeding Wanneer later dan de oorspronkelijk vastgestelde datum geleverd wordt, moet de koper, om de service die hem kan worden voorgesteld te verbeteren en MQ sprl sneller de gelegenheid te geven een enquête in te stellen naar de transporteur, MQ sprl hiervan schriftelijk (brief, fax of e-mail) op de hoogte stellen.

Deze enquête kan eenentwintig dagen duren, en wanneer binnen deze termijn de bestelling terug wordt gevonden zal deze onmiddellijk geleverd worden op het besteladres dat op de bestelbon is aangegeven.

Wanneer het product echter niet binnen de termijn van eenentwintig dagen van de enquête terug wordt gevonden, zal MQ sprl op haar kosten de door de klant bestelde producten opnieuw verzenden.

Wanneer het bestelde product dan niet meer beschikbaar is, worden de bepalingen toegepast waarop deze overeenkomst doelt in het artikel «beschikbaarheid van de producten». In het geval van een nieuwe verzending zijn de kosten voor rekening van de koper.

Verborgen gebreken en aansprakelijkheid

Wanneer door MQ sprl geleverde producten een verborgen gebrek vertonen, kan MQ sprl naar keuze dit gebrek verhelpen of het gebrekkig product door een ander vervangen. Wanneer MQ sprl dit gebrek niet wil verhelpen of het product niet wil vervangen, of wanneer MQ sprl hiertoe niet in staat is, of wanneer zij dit niet binnen de vastgestelde termijn kan doen op grond van redenen waarover zij geen controle heeft, kan de koper naar keuze hem het artikel onder rembours van de prijs en de verzendkosten terugsturen of een korting vragen op de verkoopprijs.

De aangeboden producten beantwoorden aan de geldige wetgeving. MQ sprl wijst elke aansprakelijkheid af voor een eventueel niet beantwoorden van het product aan de wetgeving van het land van levering (censuur, verbod op de auteur van een boek, etc...)

Zij kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites waarnaar de hyperlinken van zijn eigen website verwijzen.

MQ sprl zegt toe alle binnen de bedrijfstak gebruikelijke zorg te besteden aan de klantenservice. Niettemin kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor verzuim aan haar contractuele verplichtingen wanneer dit verzuim voortvloeit uit toeval of overmacht zoals, zonder zich daartoe te beperken, natuurrampen, stakingen, branden, overstromingen, pech aan materiaal, aan transportmiddelen, of communicatiemiddelen, of door toedoen van de koper.

Bovendien kan MQ sprl niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging wanneer de voorraad bij de leverancier is uitverkocht, noch in geval van vergissingen in de manier waarop de producten worden gepresenteerd op zijn website, aangezien foto's, teksten, illustraties die de producten voorstellen geen contractwaarde hebben.

Wij attenderen de gebruiker in het bijzonder op het feit dat de installatie van producten op een voertuig waarschijnlijk bepaalde technische eigenschappen van de voertuigen die daarmee worden uitgerust zal wijzigen, hetgeen belangrijke transformaties inhoudt, in de betekenis van artikel R. 321-16 van de verkeerswet.

Het aldus uitgeruste voertuig moet bijgevolg aan een keuring worden onderworpen, om na te gaan of het na deze wijzigingen voldoet aan de technische voorwaarden voor ingebruikneming van voertuigen. Deze nieuwe keuring moet door de eigenaar van het voertuig bij de Prefect worden aangevraagd. De eigenaar van het voertuig moet bij de Prefectuur van zijn woonplaats, die het dossier moet indienen bij de service des mines , een keuringsaanvraag indienen, waarin een gedetailleerde gebruiksaanwijzing met de beschrijving van de wijzigingen die aan het voertuig zijn uitgevoerd is opgenomen.

De eigenaar moet bovendien binnen 15 dagen na de transformatie van het voertuig, aan de Prefect van het departement waar het voertuig geregistreerd is, een verklaring sturen van de transformatie vergezeld van het kentekenbewijs, voor de wijziging van het kentekenbewijs. Op verzuim van de declaratie binnen de vastgestelde termijn staat een boete voor overtredingen van de vierde klasse. De in dit document gefactureerde goederen, diensten en wijzigingen zijn uitsluitend bestemd voor de competitie. De gebruiker is met name verantwoordelijk voor de homologatie die noodzakelijk is omdat de structuur mogelijk gewijzigd is door de montage van het bestelde product.

MQ kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van het niet naleven van de wetgeving in het land waar het product is geleverd (bijvoorbeeld wanneer een product verboden is...). U dient bij de lokale autoriteiten na te gaan of u de producten of diensten die u wilt bestellen kunt importeren of gebruiken.

De verstrekte foto's dienen ter illustratie. Wij adviseren u de beschrijving van elk product te raadplegen om een duidelijk beeld te hebben van de exacte eigenschappen; bij twijfel of voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

Wanneer er duidelijk sprake is van een vergissing tussen de eigenschappen van het product en haar beeldvorming en/of de verkoopvoorwaarden, kan MQ hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

Wanneer u als professional inkoopt, kan MQ niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade voortvloeiend uit onderhavige bepalingen, bedrijfsverliezen, winstderving, kansderving, schade of kosten, die voort zouden komen uitde aankoop van de producten. Wij herhalen dat het verstandig is om de gegevens die uw gekochte producten bevatten veilig op te slaan.

MQ kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van data, bestanden of schade zoals gedefinieerd in de voorafgaande alinea.
Wanneer de producten geheel of gedeeltelijk niet gebruikt kunnen worden omdat het materiaal niet compatibel is, kan geen schadevergoeding of terugbetaling geëist worden, noch kan MQ daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Garantie

Vervanging of reparatie van materiaal waarvan wij (of de fabrikant) erkennen dat het defect te wijten is aan een onzorgvuldige werkuitvoering of gebrekkig materiaal, vindt plaats op voorwaarde dat het product franco depot" aan ons geretourneerd wordt en uitsluitend na onze toestemming (of die van de fabrikant waarvan wij afhankelijk zijn) ".

De garantie beperkt zich in alle gevallen tot deze vervanging en/of reparatie en/of levering van vervangende onderdelen of onderdelen voor de optimalisering van het systeem, met uitsluiting van elke andere tussenkomst onzerzijds (werkloon, portokosten, vervoerskosten, …)

Elk recht op schadeloosstelling die het gevolg is van het defect raken van onderdelen is formeel uitgesloten.

Ook schade veroorzaakt door montagefouten of niet-toegestane wijzigingen, veranderingen, niet gerespecteerde maten of externe oorzaken wordt niet in aanmerking genomen.

Productie in het kader van de verkoop: er is geen toezegging gedaan inzake de continuïteit van de commercialisering van de producten.

Er is sprake van specifieke en bijkomende beperkingen, die verband houden met de specificiteit van producten zoals de velg (aluminium, gepolijst aluminium, …), elektrische en elektronische producten, speciale bedieningen, airbags (vergelijk ook met onderstaande informatie).

De contractuele garanties dekken niet.

 • opspattende steentjes, het gebruik van schuurmiddelen, schade als gevolg van zout, verkeerd onderhoud of geen onderhoud zoals een “degelijke huisvader” zou doen,
 • het vervangen van verbruiksartikelen (accu's, lampjes, zekeringen, ...),
 • een abnormaal of niet-conform gebruik van de producten. Wij raden u aan de gebruiksaanwijzingen van de producten zorgvuldig te lezen,
 • storingen aan accessoires (toevoerkabels...),
 • de gebreken die te wijten zijn aan de bemiddeling van een niet door MQ erkende reparateur, en de hieruit voortvloeiende gevolgen,
 • de gebreken die verband houden met een niet-conform gebruik van het product en de daaruit voortvloeiende gevolgen,
 • de gebreken die verband houden met externe oorzaken en hun consequenties. Niettemin in alle omstandigheden kunt u aanspraak maken op de wettelijke garantiebepalingen, met name op de hierna weergegeven wettelijke garantiebepalingen.Recht op intrekking - tevreden of terugbetaling

In overeenstemming met artikel L121-20 van de Consumentenwet, beschikt de koper over een termijn van 14 dagen met ingang van de leverdatum, om de bestelde producten op eigen kosten voor terugbetaling te retourneren.

De producten mogen uitsluitend in hun originele en perfecte verkoopstaat (verpakking, accessoires, gebruiksaanwijzingen...), goed dichtgeplakt en vergezeld van de aankoopfactuur, na schriftelijke voorafgaande instemming, teruggestuurd worden naar MQ sprl.

Wanneer het product vergezeld is van een in te vullen garantieblad of een ander document, moet dit oningevuld blijven zodat de koper zijn recht op herroeping kan uitoefenen.
Elk incompleet, beschadigd of vervuild product of waarvan de verpakking beschadigd is, wordt niet terugbetaald of geruild.

De uitoefening van het recht op herroeping biedt de koper de volgende keuzes:

 • ofwel een terugbetaling per cheque binnen een termijn van 30 dagen
 • ofwel het recht op een tegoedbon volgens de voorwaarden uiteengezet in de rubriek « algemene voorwaarden voor terugbetaling. »


Er wordt automatisch voor rekening van de koper 10% ingehouden op de waarde van de goederen voor administratie- en verwerkingskosten.

Algemene voorwaarden voor terugbetaling

Onder voorbehoud van bijzondere bepalingen in de rubriek «recht op intrekking - tevreden of terugbetaling» vindt terugbetaling door MQ sprl plaats in de vorm van tegoedbonnen die op de website gebruikt kunnen worden.

MQ sprl verstrekt altijd per e-mail de volgende informatie over deze tegoedbonnen:

 • Zijn geldigheidsduur
 • De mogelijkheid of de koper wel of niet terugbetaling kan vragen
 • Het bedrag


Wanneer niet anderszins vermeld is op de tegoedbon, kan de klant, binnen de geldigheidsduur, telefonisch aan de klantendienst of per e-mail de omzetting van deze tegoedbon in een terugbetaling vragen.

Deze terugbetaling vindt bij voorkeur plaats per overschrijving (Bankgegevens en -nummer opgeven). Wanneer de tegoedbon gedeeltelijk wordt gebruikt blijft de klant beschikken over het resterende tegoed onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke tegoedbon.

Een tegoedbon wordt als gebruikt beschouwd zelfs na een gedeeltelijk gebruik of bij terugbetaling.
Wanneer de tegoedbon gebruikt wordt, zegt de koper toe naar eer en geweten geen bezwaar te zullen aantekenen of bij zijn bank, of een andere, de betaling in te trekken voor de transactie waarop de terugbetaling betrekking heeft en gedurende één jaar na het gebruik van de tegoedbon dit niet te zullen doen.

De koper erkent geïnformeerd te zijn dat elk verzuim ten aanzien van deze verplichting hem blootstelt aan terugbetaling van ten onrechte ontvangen bedragen, zonder afbreuk te doen aan de schadeloosstelling en rente die MQ sprl van hem zou kunnen eisen.

Gedeeltelijk ongeldigheid

Wanneer één of meerdere bepalingen in deze algemene verkoopvoorwaarden op grond van de wet, een regelgeving of als gevolg van een definitief arrest van een bevoegde rechtsmacht, ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard, blijven de andere bepalingen en hun reikwijdte onverminderd rechtsgeldig.

Toepasbaar recht en bevoegd rechtsgebied

De koper zegt toe een minnelijke schikking te zullen treffen met MQ sprl voordat een proces zal worden aangespannen. Het onderhavige contract is onderworpen aan de Belgische wetgeving.
Het onderhavige contract is in het Frans opgesteld.

Bij geschillen is alleen het rechtsgebied van de verkoper rechtsbevoegd.

Toezicht op persoonlijke gegevens in computerbestanden

De informatie ingezameld door MQ sprl tijdens de volledige bestelprocedure van de koper, is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling door MQ sprl en zijn handelspartners.

In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens 78-17 van 6 januari 1978, heeft de koper een recht van toegang tot en correctie en wissen van zijn persoonlijke gegevens in het bezit van MQ sprl. Laatstgenoemde verplicht zich geen informatie te zullen verstrekken aan andere ondernemingen of organismen.

Wanneer de verkoper geen offertes wenst te ontvangen, kan hij MQ sprl dit in een brief aan MQ sprl – Zoning Industriel "La Fagne", Nationale 4 (km 75)
rue Ernest Matagne 38 C BE - 5330 Assesse of per e-mail aan info@mqsprl.com bekendmaken.

Recyclingpremies

De recyclingpremies en andere milieuheffingen, c.q. brandstoftoelagen zijn altijd voor rekening van de koper, bovenop de prijs van de goederen, zelfs wanneer deze niet op een prijsofferte zijn vermeld.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle visuele en technologische elementen die voor de webshop van MQ sprl worden gebruikt, zijn beschermd door de wet op intellectuele eigendomsrechten. Ze zijn het exclusieve eigendom van MQ sprl. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de website MQsprl.com is strikt verboden.